Säännöt

VALKEAKOSKEN INSINÖÖRIT r.y.

Yhdistyksen säännöt


1 § Yhdistyksen nimi on Valkeakosken Insinöörit r.y. ja kotipaikka Valkeakosken kaupunki.

2 § Yhdistys on jäsenenä Insinööriliitto r.y. - nimisessä yhdistyksessä, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenten yhdyselimenä, valvoa jäsentensä yhteisiä sekä taloudellisia että ammatillisia etuja ja pyrkimyksiä, sekä edistää teknillistä ja henkistä kehitystä keskuudessaan ja toiminta-alueellaan yleensä.

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeilyjä, tiedotus-, esitelmä-, kokous-, koulutus-, kurssi-, neuvonta- ja juhlatilaisuuksia sekä suorittaa muillakin vastaavilla tavoilla valistustyötä, voi antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä.

Yhdistys voi muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja ja erikoisaloja edustavia ryhmiä.

4 § Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja; asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia; harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhdistyksellä on oikeus perustaa rahastoja.

5 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Suomen kansalaiset, jotka ovat
- suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon suorittaneita,
- insinööritutkintoa vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneita,
- korkeamman teknillisen koulutuksen saaneita,
- insinööritasoisissa vastuullisissa teknillisissä tehtävissä toimivia tai
- ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkintoa varten viimeisellä vuosikurssilla opiskelevia.

Jäseneksi liittyvän tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus, sitoutua noudattamaan sen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen sekä johtokunnan päätöksiä ja suorittaa Insinööriliiton valtuuston sekä yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu kirjallisella ilmoittautumisella yhdistyksen sihteerille. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta.

Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen kansalainen, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa ja maksaa yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan johtokunnan ehdotuksesta yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaan kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä, jolloin kutsumista tulee kannattaa 2/3 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

Aikaisempien ainais-, kanta-, kannattaja- ja kunniajäsenten asema yhdistyksessä säilyy entisellään.

6 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kulumassa olevalta vuodelta.

Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai muuten yhdistystä vahingoittavasti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta, mutta erotetulla on oikeus kirjallisesti valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

7 § Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun johtokunnan lähemmin määräämänä aikana.

Yhdistyksen johtokunta voi sairauden, työkyvyttömyyden tai muun pakottavan syyn vuoksi anomuksesta vapauttaa jäsenen yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuudesta.

8 § Yhdistys maksaa liitolle sen määräämän jäsenmaksun ja lähettää jäsenmaksutilityksensä jäsenluetteloineen sekä toiminta- ja tilikertomuksensa liiton sääntöjen mukaisesti.

9 § Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous, joka pidetään helmikuussa ja syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa, johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa johtokunnan harkinnan mukaan tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian vuoksi johtokunnalta pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta jäsenille leviävässä tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai ilmoitettava kirjeellisesti yhdistyksen jäsenille. Jos kokouksessa käsitellään yhdistyslain 14 §:ssä mainittuja asioita, on ne kokoonkutsussa mainittava.

Asioista, jotka jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksiin käsiteltäviksi on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
2. Esitetään johtokunnan kertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
4. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut kokouksessa tarvittavat toimihenkilöt.
2. Päätetään johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä, jäsenmaksujen suuruudesta, huomioon ottaen Insinööriliiton yhdistyksen maksettavaksi määräämän jäsenmaksun ja määrätään toimihenkilöiden palkkiot.
3. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
5. Valitaan tarpeelliset valio- ja toimikunnat sekä toimihenkilöt.
6. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin.
7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

11 § Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan sekä kuusi jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi eroaa kaksi jäsentä, kahdella ensimmäisellä kerralla arvalla, sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) läsnäolevan jäsenen osallistuessa päätöksen tekoon. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai johtokunnan valitsemat toimihenkilöt siinä järjestyksessä kuin johtokunta määrää.

13 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut taloudenhoitoa koskevat asiakirjat on luovutettava tammikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuksestaan vuosikokoukselle osoitettu lausunto helmikuun 15. päivään mennessä.

14 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja muutosta puoltaa vähintään 2/3 kokouksen äänimäärästä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi.

15 § Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi.

Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Insinööriliitto r.y:lle tai vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tulee käyttää ne yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

16 § Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.
- - -Nämä säännöt ovat voimassa 24.02.1999 alkaen
Harri Koskinen     Juha Isoherranen
Puheenjohtaja